Categories
didaktik Engelsk Podcast Vodcast Wikispaces

Wikispaces i engelskgruppen

I engelskgruppen har vi som en del af IT-springet arbejdet med Wikispaces (www.wikispaces.com). Helt grundlæggende er sitet en mulighed for at oprette hjemmesider meget enkelt. Efter man har registreret sig som bruger, kan man oprette sider til bestemte inviterede medlemmer via mail (hvis man betaler et symbolsk beløb for det, kan man også bekræfte sin konto og få mulighed for at gøre siden offentligt tilgængelig). Basisudgaven er helt gratis, og man får endda udvidede muligheder, hvis man sørger for at registrere sig som del af en uddannelsesinstitution (hedder ”K12 plan”).

Invitationen af medlemmer kan foretages med få klik, da alle elever kan inviteres på samme tid. Eleverne kan i en lektion selv indtaste deres e-mail-adresser på lærerens computer, så de selv bestemmer, hvilken mail-adresse der skal bruges, men et tidsbesparende TIP er at kopiere elevernes mail-adresser ud fra adresselisten i Outlook (man skal dog være opmærksom på, at ens elever allerede kan være oprettet på wikispaces i Edit navigationforvejen – evt. med en anden adresse, og så går det ikke, at man inviterer dem med skolemail-adressen, da de så skal til at huske, hvilken bruger de anvender hvor. Det kunne således være en god ide, hvis teamet om en klasse på et tidligt tidspunkt blev enige om, hvilke adresser der anvendes).

Når wiki’en er oprettet, er det muligt at oprette en række undersider, som organiseres i en genvejsmenu. Denne genvejsmenu kan let redigeres, så menupunkternes rækkefølge ændres, og så man kan organisere siderne efter forskellige emne-tags. Når eleverne er inviteret, og de skal have mulighed for at skrive noget inde på selve siderne, så får de på samme tid mulighed for at redigere i genvejsmenuen. Det vil vi gerne advare imod! Det er muligt, at en elev kan kopiere sin tekst ind i dette felt ved et uheld i stedet for ind i en bestemt side, og det er muligt at få slettet det programmeringselement, som danner genvejene til alle siderne i wiki’en. Det hele kan genetableres igen, for det er kun genvejene, der forsvinder, men der er lidt arbejde i at få alle links oprettet igen. Eleverne bør således få at vide, at ”Edit navigation” (se illustration) er nix pille.

Inde på siderne kan man via knappen ”Edit” komme ind og redigere indholdet. Det er mange muligheder, men grundlæggende er der mulighed for at skrive tekst, uploade billeder/lydfiler/videoklip m.m. samt linke til materiale både på selve wiki’en og diverse netsteder. Det gør wikispaces ideelt til at samle mange forskellige typer materialer. TIP: Udover at placere filer inde på den enkelte side, så de afspilles/vises i sidens egen Linkmulighedafspiller, så prøv også at tilføje et link til filerne, for så er de lette at downloade (se illustration). Til gengæld er vi flere, der er stødt på det problem, at det ikke er muligt, at flere redigerer i samme dokument samtidigt. Med andre ord er det ikke muligt at stille eleverne spørgsmål samlet på samme side og lade dem besvare dem sideløbende med hinanden. TIP: bed eleverne besvare spørgsmålene offline, og så kan de efter tur få tilladelse til at redigere i wiki’en (f.eks. lige før/efter de har fremlagt, så det ikke tager tid fra fremlæggelserne). TIP: Hvis der er tale om et længere forløb, hvor alt materiale samles på wiki’en, kunne der også bruges en variant, hvor spørgsmål i en enkelt time besvares i Google Docs, hvorefter de kopieres ind på en wiki-side.

Anvendelsesmulighederne er mange, og faggruppens medlemmer har arbejdet med følgende varianter:

 • Som (international) kommunikation (se BAT’s indlæg herom her på ”It i gymnasiet”).
 • Som element i værklæsning, hvor eleverne har hver deres side til at skrive om deres værk.
 • Som klasseplatform til løbende samling af materiale (f.eks. videoer, PowerPoint-/Prezi-præsentationer), hvor hvert enkelt emne har en side.
 • Som materialeplatform til støtte for læsningen af større enkeltværk (samling af lydklip/podcast, videoklip/vodcast, gloser, arbejdsspørgsmål/besvarelser/logskrivning, elev-ppt fra fremlæggelser m.m.), dvs. hvor wiki’en er organiseret efter det enkelte værk.

Fordelene ved værktøjet er:

 • Øget engagement i forhold til situationer, hvor eleverne kan se, at der er andre modtagere af deres skriftlige produkter end dem selv + en wiki er med til at kunne skabe et klart produktkrav.
 • Det er muligt at få klart overblik over, hvem der får bidraget til siderne.
 • Mulighederne for at samle meget forskelligt materiale ét sted (TIP: Der er oven i købet en eksportfunktion under menupunktet ”Settings” –> ”Exports / Backups”, hvor det er muligt at skabe en zip-fil, så man efterfølgende kan hente alt materialet ned på sin computer og bruge det offline, hvilket jo kan være ganske nyttigt, så længe eleverne ikke har adgang til nettet i en eksamenssituation).
 • Vi har oplevet meget få tekniske problemer i forhold til elevernes brug af sitet, så vi må konkludere at basisopbygningen af sitet er relativt let forståeligt.
 • Gratis!

Ulemperne ved værktøjer er:

 • Værktøjet kræver netadgang i arbejdsprocessen, så man vil være sårbar overfor nedbrud (både lokalt og (som oplevet en enkelt gang i de sidste måneder) som nedbrud på selve Wikispaces. Wikispaces skulle dog, efter hvad de selv oplyser, have en meget lav procentsats for nedetid.
 • Ikke muligt at flere redigerer i samme dokument (se ovenfor), dvs. ved gruppearbejder kan værktøjet ikke hjælpe med til at virke elevaktiverende i varianter, hvor alle svar skal ind på samme side.
 • Begrænsede muligheder i forhold til layout (både hvad angår tekstredigering og sideopsætning).
 • Ud over den simple tekstredigering er det lidt af en udfordring at manøvrere i mulighederne, og nogle centrale funktioner er et par klik væk i forskellige (nogle gange let skjulte) menuer.
 • Når brugere har redigeringsrettigheder, kan en enkelt elevs fejl (og lærers – host!) forårsage tab af data.

Opsummerende ser vi klart muligheder i værktøjet, og flere melder tilbage med planer om at bruge Wikispaces igen, men layoutbegrænsningerne og problemet med ikke at kunne redigere flere personer på samme side samtidig giver sine klare begrænsninger.

Categories
Fag Religion Studierejser Wikispaces

Religion og Wikispaces

Erfaringer med Wikispaces – brugt i faget religion og knyttet til studierejser.

2a

Hele 2a var på studierejse til Alicante og skulle om søndagen deltage i en messe. De var havde på Wikispaces inddelt dem i 5 hold og til dem stillet 6-7 forskellige spørgsmål til kirkerummet og dets inventar og til messens forløb. Der var som baggrund anført en oversigt af den danske katolske kirkes messe.

Men: der kom ingen tilbagemelding fra 2a i løbet af studierejsen.

Adspurgt om årsagen blev klassen tydeligvis beklemt. Der kom forskellige forklaringer bl.a. svigt af internet, og skærme, som de havde skrevet noget på, pludselig gik i sort. Men vigtigst er det nok at bemærke at klassen var blevet introduceret til Wikispaces kort inden afrejsen.

2b

Bedre gik det med 2b. De var bekendt med Wikispaces, som de i andre fag har arbejdet med. Halvdelen af klassen havde været med 2a i Alicante og boet på sammen hotel som dem. De to hold fra 2b havde efter messen lagt en fyldestgørende besvarelse ind på Wikispaces. De havde åbenbart ingen problemer med internettet på hotellet!

Resten af 2b var på studierejse til Brest, hvor de enkeltvis var indkvarterede hos familier. Lørdag og søndag havde familierne arrangeret forskellige aktiviteter for dem, men man var ikke gået til messe. Klassen havde fælles arrangementer i de følgende dage, hvor de bl.a. skulle se en moderne katolsk kirke og det kendte kloster Mont de Michel. Til disse besøg var der stillet arbejdsspørgsmål på Wikispaces.

Midt på ugen skrev en elev og beklagede meget, at de ikke havde fået besvaret mine spørgsmål. Det skyldtes, at flere familier ikke havde internet, og at den individuelle indkvartering vanskeliggjorde, at eleverne på de to hold ikke kunne DSC_7645 (800x531)samarbejde. Vi aftalte, at de skulle udfærdige deres besvarelser, når de kom hjem. Og det har de gjort meget fint, og med et flot billedmateriale fra deres besøg.

2p

2p har brugt både Wikispaces og Skydrive siden starten af 1g. Teknisk var der derfor ingen problemer.

Opgaven var for dem at svare på en lang række spørgsmål, som udsprang af det læste materiale og som knyttede sig til de besøg, der var planlagte. Spørgsmålene lå på Skydrive og på Wikispacen skulle de skrive (danskfaglige) essays, som kun var begrænset af genren. Emnet var frit.

Elevernes svar var meget omfattende… de skrev både på rejsen og efter hjemkomsten. De religionsfaglige spørgsmål var knyttet til:

 1. Bønnen (vi overværede bøn i Den Blå Moske)
 2. Pilgrimsstedet Eyüp
 3. Moskeens funktion (imamforedrag i Den Blå Moske – se billedet ovenfor)
 4. Civilreligionen
 5. Familiernes forhold til religion
 6. Skolen (værdigrundlag)
 7. Müftülügü (foredrag af Mufti)
 8. Fabriksbesøg (værdier og relationer til religioner)
 9. Relationen mellem samfund (politikere) og religion (sækulariseringen)

Elevernes svar varierede noget i kvalitet, men der var mange, lange svar af høj kvalitet. Dette må i høj grad ses i relation til klassens 1½ års erfaringer med at skrive sammen på nettet.

Vore erfaringer

DSC_7465 (800x531)

Det er tydeligt at det bedste resultat fremkommer, når eleverne (og lærerne) er fortrolige med det it-værktøj, der skal anvendes. Der er derfor ingen tvivl om at teamet tidligt bør aftale at f.eks. Wikispaces bruges til studierejsen – men inden da til andre fag og andre formål.

For det andet vil et samarbejde mellem fagene sikre at kvaliteten øges. Jo mere eleverne er vant til denne autentiske kommunikation, jo bedre formulerer de sig. Det er oplagt at religion på denne måde kan bidrage til elevernes skriftlige kompetence. Autenciteten kan uden tvivl forøges ved at åbne Wikispacen, så alle kan læse med, men kun medlemmer skrive.

For det tredje: Læreren kan både kommentere indlæg i Wikispaces og på Skydrive løbende. Denne funktion blev brugt i et vist omfang til at sikre elevernes refleksion i selve skriveprocessen. Det er uden tvivl vigtigt for eleverne af få denne faglige respons undervejs, men det er dog langt vigtigere at der er sat tid af i programmet til at skrive indlæggene. Dermed tydeliggøres det for eleverne, at det er et forventet arbejde, ikke en fritidsinteresse! De lærere, der rejser med, skal derfor være informeret om alle fags forventninger til elevernes skriftlige arbejde og fungere som konsulenter.

For det fjerde bør anvendelse af billeder og lyd fremmes. Jo bedre billedmateriale, jo bedre mulighed for at efterbehandle. Skulle vi få eleverne til at opfatte det at optage interviews, lægge dem på YouTube og derfra i Wikispaces, ville vore muligheder blive uanede!

 

TODAYSMEET

I flere omgange har jeg (UK) prøvet Todaysmeet.  På mit lille (14 elever) 3.g religion b hold var mit mål at få aktiveret de elever, der ikke siger noget i den traditionelle klasseundervisning. Efter at klassen havde set den afghanske film ”Osama” skulle en diskussion om kvindeundertrykkelsen under Talebanstyret foregå på Todaysmeet. Desværre fungerede det ikke efter hensigten. De normalt stille og inaktive elever skrev kun (tvunget) enkelte indlæg, mens de elever, der normalt var aktive, skrev konstant, men var utilfredse med, at deres indlæg kun kunne indeholde et begrænset antal ord. Elevernes evaluering var da også, at de fandt arbejdsformen ”kunstig” og langsom og foretrak at diskutere i klasserummet, hvor de kunne se hinandens reaktioner.

På religionsgruppens vegne

UK, HT & AS

Categories
Dansk Engelsk Skriftlighed Wikispaces

Wiki’er som (international) kommunikation

wikispace

Som led i vores ‘IT-spring’ her på stedet vil jeg gerne kort beskrive et projekt, som jeg og en kollega kører i dette skoleår. Jeg er engelsklærer i den samfundsfaglige klasse 1.s, der i dette skoleår skal være involveret i et kommunikationsprojekt, som involverer fagene engelsk og samfundsfag. Af samme årsag er klassens samfundsfagslærer, Peter (PJ) også med. Projektet består i et samarbejde med to klasser på en skole nær Beirut i Libanon og falder i flere faser i løbet af skoleåret. Kommunikationsformen er p.t. en privat wiki (mere herom nedenfor) på internettet og med tiden muligvis også facebook.

Første fase af projektet kaldet ‘My Day’ er netop gennemført her i december 2012. Både de danske og de libanisiske elever har haft til opgave individuelt at beskrive deres dag en bestemt dato (på engelsk), og efter at have arbejdet med retning af egne og hinandens sproglige fejl i en engelsklektion har de danske elever nu lagt deres bidrag ind på vores fælles wiki. De libanesiske elever er i disse dage ved at gøre det samme. Peter og jeg har bl.a. givet vores 1.s for som lektie til timerne, at de skulle læse libanesernes indlæg (med forskellige former for fokus). Vores elever har taget arbejdet med at skrive til wiki’en og dermed til en reel modtager ret alvorligt. Efter jul rejser Peter og jeg på lærerudveksling i Libanon, hvorefter de sidste ca. to faser i projektet afvikles hen over foråret ved hjælp af wiki’en. Muligvis kommer et par libanesiske lærere på genbesøg. Eleverne selv kommer dog ikke til at mødes. Men projektet med wiki’en og libaneserne er således i sin spæde start, og Peter og jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig, og hvordan 1.s tager imod det på sigt.

Dette er min første erfaring med wiki’er, og Peter skal da også have størstedelen af æren for at have nørklet med den mere tekniske side af sagen. Men dybest set er en wiki en simpel og gratis hjemmeside, som man har mulighed for at ‘lukke af’, så kun personer, man via mail inviterer ind som medlemmer, kan læse og bidrage på siden. Vi har eksempelvis tilføjet alle i 1.s, og vi lærere i projektet har så administratorrettigheder på siden. Elevernes indlæg kan så grupperes på forskellig vis, ligesom man kan oploade små videoer eller billeder. Er man nysgerrig med hensyn til wiki’er, kan man kigge nærmere på www.wikispaces.com.

Jeg har således brugt den som led i det, man vel kunne kalde interkulturel kommunikation, men man kunne også sagtens forestille sig at oprette en wiki kun til brug i et bestemt fag i den enkelte klasse. Måske endda tilegnet ét bestemt undervisningsforløb. Det er en anderledes og for eleverne måske mere ‘virkelig’ måde at arbejde med stof på.