Categories
Engelsk Todays Meet

Today’s Meet – nu som buzz’er :-)

Jeg har afprøvet Today’s Meet til en lidt alternativ funktion – som buzz’er til en quiz i engelsk.

I forbindelse med en tekstanalyse gav jeg eleverne en række analysekategorier, som de fik at vide, de kunne forvente en række spørgsmål indenfor (både finde- og tænkespørgsmål). Efter 25 minutters nærlæsning af teksten deltog eleverne så i quiz’en i grupper. Der var én i hver gruppe, som gik ind på et Today’s Meet-rum oprettet til lejligheden, hvorefter de joinede (jo, kom nu – det er da et verbum ikke…) og skrev deres gruppenummer i en kommentar uden at sende den. Herefter stillede jeg et spørgsmål, og på det sidste ord i spørgsmålet klikkede jeg selv en besked af sted med ordet “go”. Når eleverne så havde et svar, skulle de klikke sig ind ved at sende beskeden med deres gruppenummer, og det gruppenummer, der lå lige efter mit “go”, fik lov til at svare.Todaysmeet som buzzer

Dette setup var ment som en måde at komme af med problemet med at overskue, hvem der lige får hånden op først i en hel klasse af elever. Samtidig havde setup’et den herlige effekt, som konkurrencer kan give – nemlig at eleverne arbejde uhyre koncentreret i de 25 minutter, de havde til rådighed.

Categories
Dansk Todays Meet

IT- hop med Stripgenerator og Todaysmeet


stripgenerator
1.Erfaringer med  Stripgenerator

Inspireret af en kollega, som allerede har skrevet om Stripgenerator & sagalæsning i dette forum, har jeg afprøvet et lignende projekt og kan derfor supplere med følgende.

Ved læsning af Ravnkels  Saga i 1g har jeg brugt Stripgenerator i to omgange i samme forløb:

Første gang som en variation i øvelsen ”at skrive et resume” af de enkelte kapitler. Her foregik samtidig selve introduktionen til redskabet.

Anden gang i en lidt mere udfordrende udgave. Som led i fremlæggelse af gruppeopgaver tilknyttet sagalæsningen skal den enkelte gruppe udforme en tegneserie der kan støtte/illustrere/supplere pointerne som man er nået frem til ved tekstlæsningen. Efter fremlæggelsen evaluerer kammeraterne (og læreren) den konkrete tegneseries relevans og øvrige grad af vellykkethed i sammenhængen.

Fordele:

De elever, der opfatter sagalæsning som en tung byrde,  synes det er en velkommen forfriskning at arbejde med tegneseriemediet .

De dygtige elever forstår pointen, der ligger i at det netop er sagagenren, med dens udpræget episke struktur og fortælleteknik, der bliver gjort til genstand for en tegneserie-transformation.

Ulemper:

Nogle elever synes det er ”meget sjovt, men dybest set overflødigt”.Today's Meet

 

2. Erfaringer med  Todaysmeet

I en 1g-klasse, som efter en undervisningsevaluering havde opfordret til at der (også) blev plads til individuelt arbejde i lektionerne, har jeg anvendt Todaysmeet til uddybende læsning af en udpræget svær tekst som har været læst med vejledende spørgsmål hjemmefra.

Forventningen var at eleverne ville møde op til lektionen med en vis grad af frustration p.g.a. sværhedsgraden. Denne forventning var helt på sin plads(!), og det næste skridt blev herefter at man – blandt andet v.h.a. få yderligere (ledende) spørgsmål  – nu prøvede at få styr på teksten og derigennem kunne formulere/forbedre svarene med indbyrdes hjælp via Todaysmeet.

Efter ca. 30 minutter præsenterer eleverne deres svar mundtligt for klassen, og læreren træder ind som den strukturerende part – blandt andet med supplerende kommentarer til nogle af indlæggene.

Fordele:

Eleverne gav bagefter udtryk for at den individuelle fordybelse – kombineret med muligheden for at søge hjælp og inspiration hos kammeraterne –  sjovt nok resulterede i en god fællesskabsfølelse under selve processen. Derudover var der klart en forholdsvis stor del af klassen der havde fået meget ud af både at kunne være den spørgende og den svarende part.

Ulempe:

De første minutter af Todaysmeet-processen bruges på at fyre besynderlige meddelelser af – (men mon dog ikke det er et begynderproblem?)

De svage elever  benytter (heller) ikke dette forum.

 

Categories
Dansk Todays Meet

Erfaringer med brug af Todaysmeet

Today's MeetTodaysmeet

Jeg har anvendt todaysmeet i 3 typer undervisningssekvenser:

 1. Metarefleksion over klassens læringsproces
  Det er sket i en klasse hvor der er problemer med arbejdsmoral og elevaktivitet. Todaysmeet er blevet brugt i slutningen af lektionen til en refleksion over hvordan den anvendte arbejdsform fungerede (styrke og svagheder). Refleksionsskrivningerne har fungeret som en opfølgning på undervisningsevalueringen og konklusionen herpå.
  Det er på den måde lykkedes at holde ’gryden i kog’ i en klasse hvor det har været et problem at få eleverne til at følge op på aftaler i forlængelse af formative samtaler og undervisningsevaluering.
  Brugen af Todaysmeet har dermed erstattet den gamle logbog hvor eleverne førte en regelmæssig dagbog over egen og klassens læringsproces.
  I forhold til logbogen har Todaysmeet nogle fordele. Alle kan umiddelbart se hinandens spontane refleksion/vurdering. Vi får på den måde et meget bredere billede af elevernes forhold til undervisningen end i en almindelig klassedrøftelse hvor det specielt i en klasse som denne er nogle ganske få der er ordførende. Vi får mulighed for at danne os et billede af typiske holdninger til undervisningen, og vi får mulighed for at tage en drøftelse af hvorfor vi kan opleve den samme undervisningsform forskelligt.
 2. Timestart i form af en kort kommentar i forlængelse af læseformålet knyttet til dagens lektie.
  Formålet med læseformål knyttet til dagens lektie er at eleven læser lektie aktivt sådan at eleven er klædt på til at deltage i lektionens bearbejdning af læsestoffet.
  En sådan timestart tester om alle har ikke bare læst dagens lektie, men om også alle har læst lektier aktivt. Den giver et hurtigt overblik over klassens spontane udbytte af lektielæsningen, og den er en kontinuelig påmindelse om og anskuelsesundervisning i at der er forskel på at læse og at læse aktivt med et bestemt formål.
  Mens elever og lærer bruger et par minutter til at læse kommentarerne, kan læreren overveje hvordan det videre undervisningsforløb kan struktureres med udgangspunkt i nogle af kommentarerne.
  Eleverne får på den måde mulighed for at se hvordan deres udspil bliver brugt i det videre undervisningsforløb i lektien. De får mulighed for at se at de havde indflydelse på timens strukturering.
 3. Kommunikationsredskab mellem læreren og grupperne ved gruppearbejde der skal hvile i sig selv.
  Her stiller gruppeformændene spørgsmål til læreren i et gruppearbejde struktureret af en række arbejdsspørgsmål, og alle grupper kan løbende følge hvilke spørgsmål der bliver stillet, og hvilke svar der bliver givet. Hen mod slutningen af timen har jeg så mulighed for at stille uddybende spørgsmål der skal teste om de gennem grupearbejdet har oparbejdet den forståelse der er forudsætningen for at svare på perspektiverende spørgsmål.
  Denne arbejdsform er blevet modtaget med begejstring i en 2.g klasse som har krævet mere af den slags gruppearbejde som de synes at de får meget ud af.

17 december 2012 Sten visti

Categories
Skriftlighed Software Todays Meet

To Days Meet

De fleste 1g’ere er nu ved at være igennem deres tre timer introduktion til IT på HG. Som lidt krydderi på den sidste lektion introducerede jeg dem til “Todaysmeet”.  Her er tale om et lille internetbaseret program. http://todaysmeet.com/

Man opretter et rum, på nydansk: en backchannel; man giver den selv et navn (et rødt kryds viser, det ikke dur, et grønt at det gør). Man vælger hvor længe det skal vare – og man kan nøjes med at lade siden eksistere i to timer.

Jeg har brugt siden til at holde kontakt med eleverne i løbet at AT-lektioner, hvor de arbejdede i grupper. Her kan de fortælle mig hvor de sidder og ønsker hjælp, stille spørgsmål som jeg kan besvare så alle kan se dem. Det fungerer godt.

I lektioner har jeg brugt det som en mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer under en forelæsningslignende situation. Her fungerede det ikke så godt. Eleverne er tydeligvis ikke vant til at formulere skriftlige spørgsmål, men måske er det alligevel en god mulighed for nogle af de mere tavse?

 

Categories
Dansk Fremmedsprog Todays Meet

Online-brainstorming mm.

Jeg vil godt lige anbefale hjemmesiden (ellere rettere værktøjet) www.todaysmeet.com. Siden er uhyre simpel: Man opretter hurtigt og gratis et privat domæne, som fx kunne hedde ‘Australia’, hvis man skulle bruge det til en brainstorming på landet Australien i enten engelsk eller dansk. Dermed får man et link at give eleverne. Eleverne går nu ind og opretter sig hurtigt med navn og begynder på lærerens opfordring at poste kommentarer til ordet/emnet. Den enkelte post kan kun være på få tegn, som på Twitter. Eleverne kan undervejs se hinandens posts (hvilket både kan være godt og skidt). Efter fx 5 minutters brainstorming har man en lang række af posts med kommentarer, hvor man kan se afsender på alle, og som man kan smide på storskærm og tale ud fra. Som lærer angiver man ved oprettelsen selv, hvor længe elevernes bidrag skal eksistere – fra 2 timer til 1 år.

Jeg har selv kun brugt det til kollektiv brainstorming til at åbne et nyt forløbsemne, men man kunne også bruge det som et alternativ til arbejdsspørgsmål til en tekst. Eleverne kunne fx formulere undringsspørgsmål og på den måde komme ind i teksten. Der er mange muligheder, og online-vinklen kunne formentlig fange nogle af dem, der keder sig ved mere traditionelle metoder.