Categories
Google OneNote Sharepoint Videndeling

EdCamp

En EdCamp er et møde, hvor deltagerne selv bidrager med alt indholdet. Der er ikke forberedt dagsorden eller oplæg, men alle kan byde ind både med spørgsmål, viden og holdninger. Formen hylder mange af de principper, som vi også bruger i vores egen undervisning, bl.a. at vores forståelse udvikles mest gennem sociale interaktioner peer-to-peer. Dermed ikke sagt at det ikke kan være fint, at få et puf fra en god oplægsholder. Introduktion til konceptet:

EdCamp den 3/3 2016 i Odense med ca. 50 deltagere hos ITCfyn omhandlede systemerne Google Apps for Education, Office365/Sharepoint og Moodle. Jeg havde deltaget i noget af planlægningen. Formatet EdCamp blev valgt, da målgruppen var IT-vejledere o.l., og disse forventes at have nogen, men ikke fuldkommen, kendskab til de tre LM-systemer. Så der var overhængende risiko for, at planlagte oplæg ville ramme ved siden af.

Efter 20 minutters introduktion ved Anne Mette Lundstrøm og Peter Olsen, var der afsat tid (og frokost) til at diskutere hvilke emner, der skulle på bordet, og disse blev skrevet op på tre tavler med tusch. Det var frit for enhver at skrive forslag på. Desuden skulle hver deltager sætte streger ved de emner, som de fandt mest interessante, da vi havde begrænset antal lokaler og deltagere. Hvem skal kategorisere eller sortere i emne-forslagene? Vi valgte afstemning med streger, mens andre EdCamps vist lægger det over til facilitatorer at kategorisere alle forslag.

1. session a 45 minutter:

Inden for o365 kunne jeg vælge mellem Klassenotesbøger, Apps og Sharepoint sites. Et par andre emner var sorteret fra. Jeg valgte klassenotesbøger, og mødtes med ca. 15 andre lærere om emnet. Læs mere på ITCfyns FaceBook side.

Stregerne på tavlerne blev slettet efter første session, og der var nu ti minutter til at supplere med emner og til at sætte streger ved nye eller eksisterende emner.

2. session:

Jeg valgte apps til Sharepoint. Gode apps til Sharepoint blev efterlyst, men ingen havde bud, såvidt jeg kunne høre. Derfor må der linkes til eller indlejres andre tjenester og programmer på Sharepoint websteder. Desuden blev der snakket om Sway, InLogic, Webtop, Teachers Dashboard, Newsfeed og OneNote som LMS.

3. session:

Valgte Office Mix. Her blev Microsofts mand Erik Carter bedt om at fortælle, hvordan man installerer og bruger Mix. Har du et oplæg, og er der enighed om at høre det: Go for it. Jeg havde hørt hans oplæg før og gik videre til Google Classroom. Dette emne var uden deltagere i denne session. Jeg kunne også vælge klassenotesbog eller apps igen, men synes jeg havde været dér, så jeg gik (noget mod min vilje) videre til Google Expedition. Expedition er Googles Virtual Reality-software, så du kan “gå en tur på den kinesiske mur”. Her var mange deltagere, men ikke meget diskussion.  Jeg havde svært ved at se det store læringsudbytte af Expedition p.t. Fik i stedet en god snak ved kaffevognen.

 

Mit samlede indtryk var: Fedt format. Svært at vide om det giver mere end almindelig konference. Min vurdering er “det gør det”, men det skal ikke bruges hele tiden. Modigt af ITCfyn at kaste sig ud i en EdCamp.

Lidt mere åbenhed i emnet og fra deltagerne ville måske give den energi, som jeg savnede i sidste session. Efter min smag måtte der gerne komme endnu flere forskellige emner på banen. De steder jeg var, havde vi gode, og ret tekniske diskussioner, men ikke mange pædagogiske fx hvad vil vi med vores LMS? eller hvordan motiverer vi kolleger og elever til at bruge vores LMS? Nogle af disse blev behandlet i en efterfølgende fokusdiskussion, men kunne lige så vel have været genstand for emner på EdCampen.

Det kan også blive interessant, hvordan vi indhenter emner fra deltagerne, da det formentlig kan have indflydelse på antallet og karakteren. Hvis alle forslag slettes efter hver session, skubber det måske deltagerne til at tænke på nye forslag. Post-it’s eller digitale bidrag udfordrer måske blufærdigheden mindre, men kan blive noget sværere at overskue, hvorfor der muligvis skal afsættes mere tid til at afgøre, hvad der skal tages op.

edcamp

Fra en EdCamp i Århus lørdag den 27/2. Med tilladelse fra @danishbuddha

 

Hvorfor ikke afholde en pædagogisk dag som EdCamp med eller uden et fokus? Hvis du vil opleve en EdCamp afholdes det årligt. Følg med på www.EdCamp.dk.

 

 

Categories
Hardware Software

Arduino

pulsmålerInden for Maker-kulturen skabes mange hjemmelavede
digitale løsninger. En platform for dette er Arduino, en italiensk mikro-controller, som kan modtage, forarbejde og sende digitale signaler og derved fx styre en motor, modtage målinger fra en fugtighedsmåler i potteplanten eller tænde lyset hjemme i carporten. For at lære Arduino at kende, og undersøge hvilke muligheder den har inden for data-opsamling, har jeg bl.a. leget lidt med en puls-måler.

Pulsmåleren består af en IR-lyskilde (LED) og en
lysmåler (formentlig en fotoresistor) og koster omkring 5 kr. Man stikker en finger eller anden kropsdel ind mellem disse, og mængden af lys der passerer vævet og måles, ændres med mængden af blod. Data kan skrives til et SD-hukommelseskort, og efterfølgende åbnes i Excel:

puls i Excel

Data kan også plottes realtime på en computer via programmet “Processing”. Koderne for at lave disse krumspring er skrevet af andre, og kan oploades direkte til Arduino’en. Man kan selvfølgelig også vælge Unavngivetat ændre i dem. Næste skridt kunne være at få data online via et WIFI-kort, så elever og internettet kan følge målinger hele tiden.

Alle de nævnte funktioner kan også købes fra veletablerede producenter fx Vernier, i “plug and play” versioner -faktisk har vi dem allerede på skolen. Så er det bare pjat at lave udstyret selv? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med noget så simpelt som at lave udstyr, når de burde bruge tiden på at analysere data?  Men hjemmelavede digitale løsninger giver også anledning analyse, og kan være en del af elevernes vej til digital dannelse og innovative kompetencer.

Som det måske fremgår, er området udviklet af ingeniører,  og givet elevernes blandede forudsætninger, skal der didaktiseres grundigt, hvis det skal have nogen gang på skolen. Lad os komme i gang.

Categories
didaktik Gamification Videndeling

Benspænd

En gruppe på ca. 10 lærere på mit gymnasium har leget en lille leg i 2015, som evt. inddrager IT: Hver uge bliver en fra gruppen valgt ved lodtrækning. Den heldige tildeles et pædagogisk benspænd af ca. 1 moduls varighed, som skal være opfyldt den efterfølgende uge.

Sidste uges udtrukne skal finde på benspændet til den næste person, når denne er trukket, så udfordringen kan målrettes en smule. Fx kan en lærer der anvender meget IT få det bespænd ikke at anvende IT osv. For at dele oplevelser og ideer mødes gruppen uforpligtende til frokost en gang om måneden.

Benspændene har indtil videre været:

 • Du må kun bruge den faglighed som eleverne byder ind med
 • Du skal sætte fokus på bevægelse i undervisningen.
 • Du skal bruge mindst 3 forskellig dyr som metaforer i samme forløb.
 • Du skal indrette og bruge klasselokalet og dets møblement på en ny (ja, lad os bare sige innovativ) måde
 • Undervisningen skal i modulet være centreret omkring elevanvendelse af et fælles-rediger-bart dokument
 • Du skal indlede et modul med at afspille et stykke (eller et helt nummer) med Pink Floyd og bruge dette som afsæt for gennemgangen af dagens lektie. (Godt det ikke er mig!)
 • Udover de igangsættende manøvrer må du i en længere sekvens, der indeholder dialog på hele klassen, kun tale eller på anden vis respondere, når elever eksplicit beder dig gøre det. Du er selvfølgelig velkommen til at lade benspændet gælde hele modulet.
 • Du skal flytte dig selv, eleverne og undervisningen ud af klasselokalet i hele lektionen (gangen uden for klasselokalet er også forbudt), dvs. I må mødes i lokalet men ikke afslutte i det.
 • Du skal reservere skolens mountainbikes til et af dine hold i næste uge. Herefter skal du cykle ud med eleverne, og undervise dem udenfor i det skønne forår.
 • Du skal lave et bevis eller en udledning bagfra – i forhold til hvad du plejer

Vi kan alle have perioder hvor vi har ekstra travlt, så der er indlagt en livline. På den anden side skal der være en vis straf: Kan man ikke opfylde sit benspænd skal man bidrage med et underholdende indslag (ikke nærmere defineret) til sommer-frokosten.

Jeg deltager først og fremmest for sjov. Men kan man lære noget samtidig? Jeg opfatter også legen som effektiv praksisnær professionel udvikling, og den falder måske ind under det Ove og andre kalder kompetence-cirkler (læs mere her: Oves blog om alt) Alle lærere burde lege med.

PS Inspireret af Peter Olsen, som nævnte ideen på en workshop i oktober 2014.

Categories
didaktik Google Google Drev Studiekompetencer

Målstyret undervisning / synlig læring

Jeg havde tit svært ved at forstå hvad fag som dansk og historie gik ud på i min gymnasie-tid. Og kan godt forstå at nogen elever kan have problemer med at knække studie-koden når der fx står “analyser teksten” eller “vurder perspektiverne”. Måske kan det hjælpe nogen at få synlige klare lærings-mål og reflektere over egen progression mod målene.

Archery_target

Til det formål har jeg trukket Google Analyse op af hatten. Det er så dejlig enkelt og fleksibelt. Jeg bruger spørgsmåls-typen “SCALE” og laver en skala fra 0 (kan ikke) til 5 (kan). Se her hvordan. Kræver selvfølgelig at vi er enige om hvad det vil sige “at kunne noget”.

skala

Jeg prøver at bruge evalueringen til at orientere eleverne om forløbets mål og indhente viden om deres forforståelse, og som refleksions-redskab, dvs. eleverne besvarer den flere gange i løbet af et forløb -hvis det i øvrigt giver mening i forhold til tiden. Desuden kan jeg til hvert modul hive et eller to mål ud af oversigten, som er i særlig fokus lige dér.

For at følge elevernes progression kan en Google Analyse let copy-pastes over i Word, hvor radio-knapperne kommer med, og eleven har mulighed for at se hvad svarede jeg sidst.  Hvis du kender en måde som er smartere til at følge en sådan progression, så giv et pip, tak.

Ved lejlighed kan vi diskutere om undervisning bliver for eksamens-orienteret, om al læring kan  sættes op i letforståelige del-mål, fx tekst-analyse eller dannelse, og hvorvidt vi kan og bør indgå i en evaluerings-kultur, hvis den bliver mere summativ.

http://ffm.emu.dk/laeringsmaalstyret-undervisning

 

 

Categories
Gamification

Gamification

Gamification -at bruge spil-mekanismer- siges at være på vej i undervisning, og bliver ofte skældt ud for kun at give ydre motivation i form af gulerod og pisk. Som tidligere “gamer” og dungeon master kan jeg alligevel ikke lade det ligge.

spil

Nogle af de spil-mekanismer som motiverer spillere kan være valgfrihed og flere veje til succes, en god historie, hurtig feedback, konkurrence, tilfældige begivenheder. Jeg vil undersøge om de kan bruges meningsfuldt i undervisning.

I FB-gruppen “spil i skolen” er jeg faldet over www.classcraft.com, som er en gratis spil-motor. Hver elev får sin egen avatar med forskellige point: experience-, hit-, magic- og action points. Eleverne fordeles på hold. Lektier, opgaver og adfærd giver hhv. experience points (XP) eller tab af hitpoints. Når eleven har samlet tilstrækkelig XP kan han/hun vælge mellem forskellige privilegier fx ekstra tid ved prøver, FB-tid, udsættelse på skriftlige afleveringer.

Spil-motoren hjælper med at styre elevernes points, privilegier og hold m.m. Selve fag-indholdet må man selv komme med. Jeg har ikke prøvet classcraft -der er for mange elementer jeg skal tilpasse for at ramme målgruppen og for mange forskellige point-typer -systemet er for kompliceret i mine øjne. Så vidt jeg ved afprøver Marie Krogh Appel pt classcraft med et 2g historie-hold -måske hun har en anden mening.

Inspireret af denne blog http://www.onlineuniversities.com/blog/2013/07/5-easy-steps-to-gamifying-highereed/, har jeg i stedet lavet mit eget lignende system til at afprøve nogen spil-mekanismer, i et kort forløb sammen med 9 kemi-elever inddelt i to hold. Målene med forløbet skal være meget klare og eleverne skal være med til at komme med input til spillet hele tiden. De mekanismer vi vil afprøve er:

 1. Vis valgfrihed mellem aktiviteter
 2. Instant feedback = XP point (experience points)
 3. XP giver privilegier
 4. XP-tavle (scoreboard) i regneark
 5. Tilfældig begivenhed i begyndelsen af hvert modul

Jeg fik et familie-medlem, Peter Josef Kuczynski, fra firmaet Gametools, til at introducere nogle af mekanismerne for eleverne. Du kan se det her hvordan:

Potentielle problemer er bl.a.: Hvordan undgår jeg at bruge al min tid på summativ evaluering og feedback? Eleverne skal på banen, men hvordan? Og ser eleverne kun en point-score, uden at lære af deres fejl? Hvordan giver jeg valgfrihed uden at drukne i forberedelse? Bidrager spil-mekanismerne til støj og ikke til fordybelse?

Opdatering 16.10.2014

Vi er stadig i gang. Mit indtryk er at eleverne synes det er sjovt og går meget op i det, om end nyhedens store interesse er forsvundet. Jeg har det ligeså. Enkelte er sakker bagud i point, hvilket kan virke demotiverende, og jeg må lægge tilfældige begivenheder ind, som kan bringe dem tilbage: Matador-legatet!

For at mindske den administrative byrde, fører eleverne selv point i hvert modul via et fælles google-sheet. Og som dokumentation for at de har løst de aktiviteter, som de tager point for, skal alt materiale lægges i en personlig google-mappen (delt med mig). Desuden har jeg bevæbnet mig med en stak laminerede kort a hhv. +10 og -10 point, som jeg prøver at uddele flittigt efter adfærd. For at øge samarbejdet får man også point for at dele materialer og produkter med sine hold-kammerater. Her savner jeg en mekanisme til at motivere at alt materialet bliver gennemset og vurderet a la “du får først point når du har kommenteret opgaveløsningen”.

Forløbet er snart slut, og vi skal evaluere. Summativt i form af et boss-battle -en traditionel prøve, og som en overraskelse for eleverne, skal hvert hold i kryds-forhør af en kemilærer-kollega, som har lovet at agere boss.

Noget af det sværeste at honorere i forløbet til nu har været valgfriheden -der er nogen teorier, metoder og opgaver som jeg vurderer at vi skal igennem. Desuden er det en gruppe elever som i forvejen er meget motiverede, så næste udfordringer bliver bl.a. et større og mere blandet hold.

Opdatering 28. november 2014:

Forløbet er for længst slut. Evaluerede med eleverne, og til min overraskelse (kald mig naiv) var de ikke specielt begejstrede -og de må endda regnes til meget motiverede elever, med flere ‘gamere’ iblandt. Flere havde tabt interessen og kunne ikke relatere sig til spillet. Måske er mødet med eleverne 2 gange om ugen ikke nok til at holde sådan et spil kørende.

Jeg vil arbejde videre med gamification, om end der går noget tid inden jeg kaster mig ud i et større forsøg igen. Men mindre kan også gøre det, små elementer af spil-mekanismer er måske vejen.