Kategorier
Fysik Kemi Matematik

Det perfekte IT-værktøj

klasseværelset
Klasseværelset i Yourskills.dk

Det perfekte IT-værktøj

Som lærer manglede jeg det perfekte IT-værktøj, særligt når jeg løbende skal blive mere effektiv, undervise elever med en større faglig bredde og lave bedre resultater. Derfor blev mit behov for det perfekte IT-værktøj strørre og større. Min krav er helt simple og lige til, det perfekte IT-værktøj skal kunne følgende

 1. Rette mine eleveres besvarelser
 2. Give radomiserede opgaver
 3. Videndele forløb nemt mellem mig og mine
 4. Videndele opgaver nemt mellem mig og mine
 5. Give eleverne løbende feedback på deres progression
 6. Kombinere tekst, interaktive applikationer, video og opgaver
 7. Give mig et hurtigt overblik over mine elevers arbejde, lige nu, denne uge og deres totale progression, arbejdsindsats og faglige niveau.
 8. Være gratis
 9. Bruges lige nemt i og uden for klasseværelset
 10. Bruges til virtuel undervisning
 11. Bruges til at varierere undervisningen
 12. Motivere eleverne til at lave lidt mere
 13. Kontrolere om eleverne har lavet deres lektier
 14. Gamificere undervisningen
 15. Lave prøver og screeninger og rette dem
 16. Lave skriftlige afleveringsopgaver og rette dem
 17. Repetere med elever
 18. Differentier undervisningen
 19. Lave særlige forløb for elever, der lige kommer ind i klassen
 20. Sikre sig, at alle elever kan arbejde med netop det de helst ville
 21. Give elever feedback øjeblikkeligt
 22. Give karaktere

Jeg undersøgte markede og fandt ikke noget der havde alle elementer, nogle systmer opfyldte nogle af kravene, men aldrig dem alle.

Jeg har derfor lavet det perfekte IT-værktøj – https://yourskills.dk/

Kategorier
didaktik

Tag selv computer med

Jeg har prøvet begge situationer, at eleverne selv skal tager deres IT-udstyr med og, at skolen står for at forsyne eleverne med IT-udstyr. Jeg vil her opridse pædagogisk fordele ved de to modeller og hvilke løsninger der er til ulemperne, samt fortælle hvad den bedste løsning er.

Fordele ved at eleverne medbringer egen computer

Eleverne er glade for deres computer, og de er gode til mange forskellige ting på computeren. Computeren er for mange af eleverne, et godt værktøj de bruger til naturligt integreret i deres skoledag. Computeren og eleven har et fint samspil. I undervisningen kan dette samspil udbygges til at omfatte nye områder at faglighed. I valget af software skal man som underviser sikre at alle typer af udstyr kan bruge samme type software, hvilket i nogle tilfælde ikke kan lade sig gøre (fx PC og iPad kan ikke begge bruge wordmat eller samme udgave af GeoGebra). For at sikre at alle kan få vejledning i bruges af deres udgave af software, kan man lave digitalt audio visuelt vejledning via fx youtube.

Fordele ved at skolen forsyner eleverne med computer

Alle elever sidder med samme udstyr og IT kan derfor let integreres i undervisningen. Valget af software kan ensrettes og derfor kan alle eleverne vejledes på samme tid og det gør undervisningssituationen mere flydende. Alternativt kommer eleverne til at sidde og vendte fordi vejledningen skal ske individuelt. Man undgår at enkelte elever ikke har udstyr, fordi det er til reparation, og de har ikke en reserve, som de kan benytte. Det er skolen der sætter standarten på udstyret, og derved sikres at der ikke er elever, som sidder med udstyr der i praksis ikke fungerer.

Konklusion

Eleverne skal oplyses om skolens forventninger til IT-udstyr inden de vælger, så det kan indgå i deres beslutningsgrundlag. Eleverne skal i beslutningsprocessen informeres om skolens politik på området fx vil der være digitalt audio visuelt vejledning via fx youtube, giver skolen særlige udgaver af software word og excel, som elevernes computere skal kunne køre, giver skolen alle elever en computer eller iPad osv. Denne politik skal formuleres i samspil med skoles faglærer, så der er overensstemmelse mellem det eleverne bliver informeret om og det som de møder i skoledagen. Politiken skal opdateres hvert år.

Fordele ved en IT-politik

Den første umiddelbare fordel er en bedre relation til eleverne, samt en klarhed over hvilke kompetencer eleverne skal opnår. Disse kompetencer er sjældent specificeret i de faglige mål i bekendtgørelsen, men der er nogle meget klare uskrevne mål. Den næste fordel er samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner på langs i uddannelsessystemet, fordi vi som lærer vil have en bedre idé om elevernes kompetencer når de begynder. På samme måde som vi har en idé om deres faglige kompetencer.

Kategorier
Flipped Classroom Matematik

GPS-styring og Flipped classroom

2014-09-01 17_32_15-GPS-styring og Flipped classroom – Google ChromeEfter at have prøvet flipped classroom i nogle år, er jeg begyndt på noget nyt. Det har ikke rigtigt noget smart engelsk navn endnu. Jeg gør følgende.

 1. Vælger et emne til undervisning, som regel et fra kernestoffet.
 2. Dele emnet op i små dele med hvert deres delmål. Delene skal være så små at de kan forklares på 3-10 min. Dette er der nogle der kalder GPS styring af eleverne.
 3. Til hver del producere jeg en video, der er opbygget af følgende dele
  1. Kort præsentation af formål med video (hvad skal I lærer nu).
  2. Gennemgang af del emnet.
  3. Eksempler på anvendelse.
 4. Til hver video, som jeg kalder lektioner, laver jeg 3-4 opgaver, der svare til de eksempler, der blev gennemgået i videoen.
 5. Lektionerne nummereres så progressionen i emnet bliver tydelig for eleverne.
 6. For at sikre der er stof til de dygtige elever laver jeg videoer der er specielt designet til dem.
 7. Det hele samles på min hjemmeside, for at det bliver overskueligt for eleverne hvad de skal igennem og hvad det har været igennem.
 8. I selve timen, ser vi videoen sammen via Youtube. Jeg kommer med mine kommentarer, svare på elevernes spørgsmål, ekstra eksempler og eleverne løser de opgaver jeg har lavet til lektionen. Videoen stoppes og startes når jeg eller eleverne har spørgsmål eller vil forklarer noget.
 9. Eleverne får løbende opgaver der referere tilbage til tidligere videoer/lektioner. Elever kan på forholdsvis kort tid genopfriske tidligere lektioner ved at gense dem.
 10. Elever får, til nogle af lektionerne, til opgave at nedskrive på papir, hvad der vises af formler og figurer ledsaget af en forklarende tekst.

Her ses et eksempel på en video:

Her ses et eksempel på hvordan det samles på min hjemmeside:

Maple Lektion 1